top of page
Ouderwetse bibliotheek

Uppsägning på grund av personliga skäl

Arbetsrättsliga regler kring arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid uppsägning pga personliga skäl


Misskötsamhet

Inom arbetsrätt kan uppsägning bli aktuell när den anställde exempelvis gör sig skyldig till misskötsamhet. Till misskötsamhet räknas arbetsvägran, olämpligt uppträdande, olovlig frånvaro m.m. Arbetsgivaren måste dokumentera olämplighet hos arbetstagaren att sköta arbetet. För att sakliga skäl för uppsägning ska föreligga krävs det även att misskötsamheten är upprepad, dvs. enstaka tillfällen av misskötsamhet är inte tillräckligt för uppsägning.


Samarbetssvårigheter

En arbetsgivaren kan även säga upp en arbetstagare om denne visar på samarbetssvårigheter. Svårigheterna måste vara av allvarlig karaktär och arbetsgivaren har en skyldighet att försöka omplacera arbetstagaren innan en uppsägning kan bli aktuell.


Onykterhet

Vidare kan onykterhet innebära uppsägning för arbetstagaren. Endast upprepade förseelser kan inte leda till uppsägning inom arbetsrätt. Om arbetstagaren är onykter vid upprepande tillfällen har arbetsgivaren rätt att säga upp arbetstagaren. Arbetsgivaren har dock ett långtgående rehabiliteringsansvar om en arbetstagare bedöms vara alkoholist. En uppsägning kan inte bli aktuell då det räknas som ett sjukdomstillstånd, vilket inte utgör skäl för uppsägning.


Sjukdom

Sjukdom är som regel inte ett godtagbart skäl för uppsägning om det rimligen kan antas att arbetstagaren kommer att återhämta sig. En uppsägning kan inte heller aktualiseras under tiden som denne får sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren har under tiden som arbetstagaren är sjuk ett rehabiliteringsansvar, vilket innebär att arbetstagaren inte kan sägas upp under sin rehabilitering. Arbetsgivaren måste bistå arbetstagaren med hjälp. Om arbetstagaren inte medverkar i sin rehabilitering kan det leda till att arbetsgivaren har sakliga skäl för uppsägning. Arbetsgivaren kan även avsluta arbetstagaren om denne beviljas hel sjukersättning från Försäkringskassan.


Brottslighet

Brottslighet från arbetstagarens sida kan också leda till uppsägning. Misshandel, stöld, hot och förskingring är vanligtvis grund för uppsägning. Arbetsgivaren får dock inte säga upp en arbetstagare som brottslig handling om den bedöms ursäktlig. Misstanke om brott är inte skäl för uppsägning. Arbetsgivaren har bevisbördan för att arbetstagaren har handlat brottsligt.


Konkurrerande verksamhet

Om arbetstagaren bedriver konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren utgör det normalt grund för uppsägning. För att arbetsgivaren ska ha sakliga skäl för uppsägning krävs det att arbetsgivaren kan påvisa att konkurrensen har bidragit till ekonomisk skada för denne.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page