top of page
Ouderwetse bibliotheek

Kan jag få skadestånd för kränkande särbehandling?

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är trygg och säker, att förebygga och hantera kränkande särbehandling som uppstår på arbetsplatsen.


Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling innebär handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa hos arbetstagare och att denne ställs utanför arbetsplatsen gemenskap. Dessa handlingar kan vara ryktesspridning, mobbning, nedsättande ord, diskriminering, att bli ignorerad eller utfryst av en grupp kollegor. Orsakerna till att kränkande särbehandling uppstår på arbetsplatsen är oftast på grund av brister i arbetsmiljön.


Arbetstagarens rätt till skadestånd

Diskrimineringslagen ska motverka och främja god arbetsmiljö för arbetstagaren. Om du utsätts för kränkande särbehandling eller trakasserier av din arbetsgivare som har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen kan du ha rätt till kränkningsersättning. Skadeståndsbeloppet för kränkningen uppgår till ca 50 000 kr enligt gällande praxis. Om arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter att utreda och åtgärda situationen kan ett skadeståndsbelopp betalas ut till den drabbade arbetstagaren. Om du har blivit utsatt för kränkande särbehandling ska du i första hand anmäla det till din arbetsgivare.


Arbetsgivarens ansvar att förebygga kränkande särbehandling

Arbetsgivaren är skyldig att förebygga att arbetstagare utsätts för all form av mobbning, utfrysning eller annan typ av kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Anledningen till detta är att arbetsgivaren har en skyldighet att förebygga ohälsa och olycka på arbetsplatsen.


Arbetsgivaren ansvarar även för att informera i en arbetsmiljöpolicy att kränkande särbehandling inte accepteras och hur en anmälan ska göras. Policyn ska vara känd och finnas tillgänglig för samtliga arbetstagare på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att ha rutiner för att ta emot anmälningar.


När arbetsgivaren får kännedom om att en arbetstagare upplever sig utsatt för kränkande särbehandling ska en utredning vidtas skyndsamt. Utredningen syftar till att arbetsgivaren ska undersöka och åtgärda problemet samt följa upp arbetsförhållanden och arbetsmiljön.


Om du upplever att du har blivit utsatt för kränkande särbehandling är du välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.Comments


bottom of page