top of page
Ouderwetse bibliotheek

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

När arbetstagaren får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom aktualiseras arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.


Vad innebär rehabilitering?

Med rehabilitering menas att genom insatser återskapa en arbetstagares bästa möjliga förmåga som skadats genom olycka, sjukdom eller liknande. Syftet är att arbetstagaren ska kunna återvända till sitt dagliga liv och fortsätta arbeta hos arbetsgivaren.


Arbetsgivaren ansvarar för rehabiliteringen av arbetstagaren. Rehabilitering kan ske direkt inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet. Rehabilitering kan utformas på olika sätt beroende på individens behov. Vilka insatser som kan bli aktuella måste bedömas i varje enskilt fall och med beaktande av arbetsgivarens kapacitet och resurser. Exempelvis är anpassning, arbetsträning och utbildning åtgärder som kan behöva vidtas.


Arbetsgivaren ska upprätta en plan för arbetstagarens återvändande i arbete som antas vara helt eller delvis frånvarande från arbetet och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olika under minst 60 dagar. Planen ska tas fram senast då arbetstagaren har varit sjukskriven under 30 dagar.


Om det kan antas att arbetstagarens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt längre än 60 dagar, men det är uppenbart att hel återgång i arbete kan ske utan behov av några särskilda insatser, kan planen begränsas till uppgifter om skälen för detta.


Hur långt sträcker sig rehabiliteringsansvaret?

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar sträcker sig till att arbetstagaren får vara sjukskriven i maximalt ett år innan slutligt beslut kan fattas om arbetstagaren anses vara sjuk tillsvidare eller måste gå tillbaka till arbetet. Arbetsgivaren behöver inte upprätta en plan om det på grund av arbetstagarens hälsotillstånd inte är möjligt, med eller utan rehabiliterande åtgärder, med återgång i arbete.
Comments


bottom of page