top of page
Ouderwetse bibliotheek

Verksamhetsövergång


Vad gäller när en ny arbetsgivare tar över en verksamhet?


Verksamhetsövergång innebär att en ny arbetsgivare tar över verksamheten. Övergången kan ske genom att den tidigare arbetsgivaren överlåter hela eller delar av sin verksamhet till en ny arbetsgivare, dvs. det sker ett byte av arbetsgivare. För att det ska vara fråga om en verksamhetsövergång krävs det även att det har skett en överlåtelse i form av ett avtal. Den verksamhet som går över ska dessutom utgöra en ekonomisk enhet och den ekonomiska enheten ska ha bevarat sin identitet.


Vid bedömning av om det har skett en övergång av verksamhet ska man även kolla på om tillgångar överförts, antalet anställda som tagits över, om det rör sig om samma kunder och vilken verksamhet som bedrivs och liknande.


Arbetstagarens rätt att behålla sin anställning

Lagen om anställningsskydd (LAS) skyddar arbetstagarens rätt att behålla sin anställning vid verksamhetsövergång. Av 6 b § LAS framgår det att anställningsavtalet från den tidigare arbetsgivaren går per automatik över till den nya arbetsgivaren. Detta innebär att både rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har till följd av anställningsavtalet övergår till den nya arbetsgivaren.


Arbetsgivaren måste ge varje anställd möjligheten att tacka nej innan den följer med till förvärvaren. Det är arbetstagaren själv som väljer om han/hon vill följa med till den nya verksamheten. Enligt 7 § 3 st. LAS får en arbetsgivare inte säga upp en arbetstagare som är direkt kopplad till att en verksamhet övergår till en ny arbetsgivare. En övergång av en verksamhet utgör inte sakliga skäl för uppsägning men det kan ändå uppstå situationer där arbetsgivaren ändå väljer att säga upp en arbetstagare i samband med verksamhetsövergång.


Skyddet för anställningen och anställningsvillkoren

Arbetstagarens anställning och anställningsvillkor övergår automatiskt och oförändrat med vid en övergång av verksamhet. Den som överlåter sin verksamhet ansvarar för intjänad lön och andra åtaganden av ekonomisk karaktär gentemot de anställda. Det kan röra sig om semesterlön och semesterersättning före tiden för övergången.


Kollektivavtal vid övergång

Vid verksamhetsövergång sker även en automatisk övergång av alla kollektivavtalsbestämmelser om den nya arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal enligt 28 § medbestämmandelagen. Om förvärvaren däremot redan är bunden av ett kollektivavtal har detta företräde. När arbetstagares anställningsavtal och anställningsförhållanden har övergått till en ny arbetsgivare är den nya arbetsgivaren dock skyldig att under ett år från övergången tillämpa anställningsvillkoren i det kollektivavtal som då gällde för den tidigare arbetsgivaren, s.k. ettårsregeln.
Comentários


bottom of page