top of page
Ouderwetse bibliotheek

Nya LAS och kort om förändringarna på arbetsmarknaden


År 2022 innebär stora förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Lagarna innebär bland annat att turordningsreglerna vid arbetsbrist ändras så att fler arbetstagare kan undantas och att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl. Lagarna planeras att träda i kraft den 30 juni 2022.


Sakliga skäl istället för saklig grund för uppsägning

Rekvisiten för en giltig uppsägning från en arbetsgivares sida framgår av 7 § LAS. Enligt lagbestämmelsen krävs det att en uppsägning är sakligt grundad. Uppsägningen kan delas upp på två uppsägningsgrunder: arbetsbrist och förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, dvs. personliga skäl. En uppsägning pga. personliga skäl kan aktualiseras när en arbetstagare missköter sig genom olovlig frånvaro, ordervägran eller brottslig handling.


I den nya reformen föreslås att begreppet saklig grund ersätts med begreppet sakliga skäl. Det nya begreppet påverkar inte uppsägningar på grund av arbetsbrist, utan syftar till att tydliggöra skälen bakom uppsägningar av personliga skäl. Ambitionen är att det för både arbetsgivare och arbetstagare ska vara enklare att förutse vad som krävs för att en uppsägning ska vara giltig. Detta betyder även att fokus i prövningen om uppsägning ska ligga på avtalsbrottets allvar.


Fler arbetstagare får undantas från turordningen

Vid uppsägningar pga. arbetsbrist är arbetsgivaren enligt LAS inte fri att välja vem arbetsgivaren vill säga upp utan måste följa en viss turordning. Enligt tidigare och nu gällande regler i LAS får arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta två arbetstagare. Enligt lagförslaget ska en arbetsgivare ges möjligheten att undanta tre arbetstagare oavsett storlek på verksamheten. Den nuvarande begränsningen kan innebära hinder för verksamheters tillväxt och därför utvidgas undantaget. Undantaget kan göras högst en gång var tredje månad. Tidsbegränsningen syftar till att motverka missbruk av undantaget.


Skärpa regler kring ”hyvling” av anställning

En arbetsgivare som avser att ändra en arbetstagares arbetstimmar från heltid till deltid måste följa särskilda turordningsregler. Detta innebär att en arbetstagare med kortare anställningstid ska erbjudas omplacering före en arbetstagare med längre anställningstid. Erbjudande med lägre sysselsättningsgrad ska lämnas före erbjudande med högre sysselsättningsgrad.


En arbetstagare som blir av med sin anställning ska få möjlighet till omställnings- och kompetensstöd. Omställningstiden föreslås vara lika lång som arbetstagarens anställningstid men dock längst tre månader med bibehållen sysselsättningsgrad och anställningsförmåner. Lagändringen syftar till att förstärka arbetstagarens trygghet vid driftinskränkningar m.m.


Om du har frågor om de nya lagförslagen eller behöver arbetsrättslig rådgivning är du välkommen att kontakta oss.
Comments


bottom of page