top of page
Ouderwetse bibliotheek

Avskedande med omedelbar verkan

Avsked regleras i 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Ett avsked innebär ett omedelbart avslutande av ett anställningsavtal på grund av att arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Avskedande begränsas till fall där arbetstagaren avsiktligen eller genom grov vårdslöshet gjort något som inte ska behöva tålas i ett avtalsförhållande. Till skillnad från en uppsägning krävs det laga grund för att ett avsked ska verkställas, dvs. det krävs att arbetstagaren har allvarligt orsakat arbetsgivaren skada. Kravet för att en arbetsgivare ska kunna avskeda en arbetstagare ställs därmed väldigt högt.


Om en arbetstagare har gjort sig skyldig till misshandel, hot, stöld eller förskingring hos arbetsgivaren skulle det kunna betraktas som avsked. Det är arbetsgivaren som måste påvisa att brottslig handling förelegat. Vid allvarliga förseelser krävs det inte att arbetsgivaren tilldelar arbetstagaren en varning eller undersöka möjligheten till omplacering.


Det är vanligt förekommande att arbetsgivare väljer att avskeda en arbetstagare, trots att arbetsgivaren i många fall saknar laga grund för avsked. Arbetsgivaren bör göra en värdering av bland annat misskötsamhetens karaktär och arbetstagarens ställning innan avskedandet sker. En arbetstagare som har blivit avskedad kan kräva skadestånd från sin arbetsgivare om arbetstagaren blivit felaktigt avskedad.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page