top of page
Ouderwetse bibliotheek

Arbetstagarens rätt till semesterersättning

Hur semesterersättning beräknas och hur mycket som ska betalas ut till arbetstagaren.


Rätten till semester

Arbetstagarens rätt till semester regleras i Semesterlagen (1977:480). Av 4 § semesterlagen framgår det att arbetstagaren har rätt till 25 semesterdagar per år. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om fler semesterdagar än 25 men dock inte mindre.


Semesterersättning

En timanställd arbetstagare har enligt semesterlagen rätt till en semesterersättning som beräknas till 12 % av lönen när antalet semesterdagar är 25 (16 b § semesterlagen). Ersättningen betalas vanligtvis ut varje månad i samband med löneutbetalningen.


Arbetsgivaren kan använda sig av så kallade procentregeln för timanställda. Vid procentregeln läggs den sammanlagda lönen under året ihop. Denna utgör all utbetald lön under intjänandeåret, tillägg, provision, ob-tilägg, övertids- eller resersättning och liknande. Till årslönen räckas inte semesterlön, permitteringslön eller ersättning för semesterlönegrundande frånvaro. Den totala semesterlönen består alltså av 12 procent av den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen innan skatt, såväl fast som rörlig lön.


Om semesterersättning ska utbetalas i samband med den vanliga lönen måste arbetsgivare tydligt redovisa dels vad som utgör vanlig lön, dels vad som utgör semesterersättning. Detta brukar enklast redovisas i två separata poster i lönespecifikationen. Om arbetsgivaren inte redovisat posterna kan arbetstagaren begära att få en redogörelse av hur lön och semesterersättning beräknats.

Comments


bottom of page