top of page
Ouderwetse bibliotheek

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling och sträcker sig till att omfatta alla individer och grupper på en arbetsplats.


Arbetsmiljölagen

Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycka i arbete och skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön innebär inte endast att arbetstagaren ska känna sig trygg och säker på arbetsplatsen utan även vistas i en miljö som innebär trivsel och positivitet för individer. Allt arbete hos arbetsgivaren omfattas av arbetsmiljölagen oberoende av om arbetsplatsen är en lokal, fabrik, sjukvård, vägarbetare och liknande.


Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och systematiskt arbeta mot en bättre och tryggare arbetsmiljö för sina anställda. Det är arbetsgivarens plikt att vidta alla åtgärder för att förebygga att arbetstagaren utsätts för olycksfall och ohälsa. Arbetsgivaren ska även vidta åtgärder för undanröja eventuella risker för ohälsa och olycka. För att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö måste arbetsgivaren systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska tillsammans samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.


Skyddsombudets roll och funktion

I 6 kap. 2 § arbetsmiljölagen stadgas att en arbetsplats där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska bland arbetstagarna utses åtminstone ett skyddsombud (arbetsmiljöombud). Vid vissa fall kan skyddsombud även utses även på en annan arbetsplats om arbetsförhållandena kräver det. Det är den lokala arbetstagarorganisationen som utses till skyddsombud. Om det saknas en organisation kan arbetstagaren själv utse ett skyddsombud.


Skyddsombudet fungerar som arbetstagarens företrädare i arbetsmiljöfrågor gentemot arbetsgivaren och ska arbeta för att tillfredsställa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Ombudet ska även vaka över skyddet mot olycka och ohälsa samt säkerställa att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljökraven. För de fall arbetsgivaren inte följer arbetsmiljöreglerna kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket som vidtar mer omfattande åtgärder mot arbetsgivaren.


Arbetsmiljöverkets arbete

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som reglerar i detalj vad som gäller kring arbetsmiljölagen och ser till att lagar om arbetsmiljö följs av företag och organisation. Arbetsmiljöverket tar även fram föreskrifter som preciserar vad som gäller för arbetsmiljön.


Arbetsmiljöverket kan genomföra inspektion av en arbetsplats. Vid inspektionen kontrolleras att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna. För de fall myndigheten hittar brister får arbetsgivaren en möjlighet att rätta till arbetsmiljöbristerna. Om arbetsgivaren inte rättar sig kan Arbetsmiljöverket förelägga arbetsgivaren att betala sanktionsavgifter eller utfärda förbud.

コメント


bottom of page