top of page
Ouderwetse bibliotheek

Arbetsmiljöbrott

Arbetsmiljölagen (1977:1160) ställer höga krav på att arbetsgivaren ska förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen.


Påföljder vid arbetsmiljöbrott

Arbetsmiljöbrotten regleras i 3 kap. 10 § brottsbalken. Vid åsidosättande av arbetsgivarens skyldigheter som leder till kroppsskada, sjukdom, livsfara i enlighet med arbetsmiljölagen döms för arbetsmiljöbrott. Det krävs att arbetsgivaren uppsåtligen eller genom oaktsamhet har brutit mot bestämmelserna i arbetsmiljölagen. Påföljderna för arbetsmiljöbrott är bland annat företagsbot. Företagsbot uppgår till mellan 5 000 kr och 10 miljoner kr. Åklagarmyndigheten kan även utfärda strafföreläggande på upp till 3 miljoner kr.


Ansvar

Det är oftast den verkställande direktören som är ansvarig för arbetsmiljön i bolaget. Det kan även finnas en annan skyddsansvarig person på grund av delegation.


Anmälan

En arbetsgivare är skyldig att anmäla skador till Arbetsmiljöverket om det inträffat en allvarlig skada eller dödsfall på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket inleder en utredning inom ramen för sitt tillsynsansvar men vid allvarligare fall kan åklagar- och polismyndighet träda in och utreda arbetsmiljöbrott.


Hjälp vid brister i arbetsmiljön

Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker risker är du välkommen att kontakta oss för hjälp. Vi besitter kompetens i arbetsmiljöfrågor och ser till att med omsorg tillvarata din rätt. Vi ser till att utreda händelsen och rättsläget samt vidta nödvändiga åtgärder för att hjälpa just dig!
Comments


bottom of page