top of page
Ouderwetse bibliotheek

Uppsägning av en timanställning

Vad är en timanställning och vad gäller vid uppsägning?


Timanställning är ingen anställningsform utan det innebär endast att lönen betalas ut per timme samt att varje tillfälle som arbetstagaren arbetar räknas som ett separat anställningstillfälle. Enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) kan en timanställning likställas med en särskild visstidsanställning eller en tidsbegränsad anställning. Om en arbetstagare exempelvis blir anställd för att arbeta några timmar under en dag och några timmar nästföljande dag, är arbetspassen att betraktas som två olika anställningar. Vilken anställningsform en arbetstagare har bör framgå av anställningsavtalet.


En timanställning har inte någon uppsägningstid eftersom anställningen pågår så länge arbetsgivaren bereder arbetstagaren arbete hos sig, dvs. anställningen varar så länge som arbetstagaren har arbetspass inbokat. Om en arbetstagare redan är inbokad på arbetspass som ”timanställd” behöver personen arbeta under den schemalagda tiden. Om det inte finns inbokade pass i schemat kan arbetstagaren sluta på dagen.


Om arbetstagaren däremot är en vikarie eller har säsongsarbete kan denne inte säga upp sin anställning i förtid. Utgångspunkten enligt LAS är att tidsbegränsade anställningar inte är uppsägningsbara.


Kan en timanställning övergå till en tillsvidareanställning?


Om en arbetstagare har haft en särskild visstidsanställning som anställningsform övergår anställningen till en tillsvidareanställning om den anställde har varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod. Detta gäller även under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.


För en arbetstagare som har haft tre eller fler särskilda visstidsanställningar under en och samma månad ska tiden mellan anställningarna också räknas som anställningstid.


Eftersom en timanställning inte är en anställningsform bör arbetstagaren först ta reda på vilken anställningsform denne har enligt LAS. Därefter kan man räkna ut om anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning eller ej.
Comments


bottom of page