top of page
Ouderwetse bibliotheek

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Vad innebär arbetsbrist?

Arbetsbrist kan innebära att arbetsgivaren måste skära ned på sin verksamhet då det saknas arbetsuppgifter eller att företaget inte har pengar till verksamheten eller utbetalning av löner. Det kan också innebära att företaget ska genomgå en omorganisation och det uppstår en övertalighet. Viktigt att understryka är att anledningen till uppsägningen inte har med arbetstagaren personligen att göra.


Förhandlingsskyldighet innan uppsägning


Om arbetstagaren är fackligt ansluten

En arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare pga arbetsbrist bör i ett tidigt skede informera arbetstagaren om det. Om arbetstagaren är fackligt ansluten måste arbetsgivaren på eget initiativ kontakta dennes arbetstagarorganisation, dvs. arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Innan förhandlingen är avslutad får arbetsgivaren inte fatta beslut om uppsägning. Syftet är att arbetstagarorganisationen ska ha ett möjlighet att påverka beslutsunderlaget. Om arbetsgivaren inte iakttar reglerna om medinflytande kan det medföra skadeståndsansvar.


Om arbetstagaren inte är fackligt ansluten

För de fall arbetstagaren inte är medlem i någon arbetstagarorganisation finns det inte någon skyldighet för arbetsgivaren att förhandla.


Arbetsgivarens skyldigheter

Oavsett om arbetstagaren är medlem i någon arbetstagarorganisation eller inte har arbetsgivaren en skyldighet att först undersöka om möjligheten till att omplacera den anställde. Om arbetsgivaren inte har uttömt alla möjligheter till omplacering inom hela organisationen, finns inte sakliga skäl för uppsägning. Vidare måste arbetsgivaren underrätta arbetstagaren eller varsla arbetstagarorganisationen om att denne kommer att bli uppsagd innan uppsägning sker.


Vad gäller under uppsägningen

När arbetstagaren har mottagit sitt uppsägningsbeslut denne rätt till att behålla sin lön och andra anställningsförmåner. Arbetsgivaren har inte rätt att under uppsägningstiden sänka den anställdes lön. Arbetsuppgifterna får dock justeras i den mån det anses skäligt men får inte innebära en väsentlig försämring av arbetstagarens anställningsvillkor. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om arbetsbefrielse under uppsägningstiden.


Semester

En arbetstagare har alltid rätt att ta ut sin semester under uppsägningstiden om den redan är beviljad av arbetsgivaren sedan tidigare. Om semesterledigheten inte är beviljad, kan arbetsgivaren inte ta ut sin semester under uppsägningstiden, såvida arbetsgivaren inte godkänner det. Under uppsägningstiden som inte är längre än sex månader får arbetsgivaren inte lägga ut semester om arbetstagaren och arbetsgivaren inte kommer överens om det.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page