top of page
Image by Storiès

Allmänna villkor

White Structure

Allmänna avtalsvillkor

 

1. Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för all rådgivning och alla andra tjänster som vi, Oyal Juridik AB, tillhandahåller våra klienter. Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte följer av tvingande lag.

2. Behandling av personuppgifter

Bolaget behandlar personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn. Integritetspolicyn återfinns på https://www.oyaljuridik.se/integritetspolicy och tillhandahålls i tryckt format på klientens begäran.

3. Kommunikation

Om ni inte har lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med er via e -post och Internet även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

 

Våra spam - och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post till oss via telefon eller på annat lämpligt sätt.

 

4. Immateriella rättigheter

Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat och råd tillhör oss men ni har rätt att använda dem för de ändamål för vilka de lämnats er. Om inte annat avtalats, får inte dokument eller annat arbetsresultat som vi genererat ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

 

5. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta

För uppdragets utförande har Bolaget rätt till att erhålla skäligt arvode. Vid skälighetsbedömningen beaktas utöver nedlagd tid, uppdragets svårighetsgrad och komplexitet.

På er begäran kan vi inför uppdraget förse er med en uppskattning av vårt arvode och löpande hålla er underrättad om det upparbetade arvodet. En sådan uppskattning är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är ingen offert om fast pris.

 

På er begäran kan vi också, beroende på uppdragets natur, överenskomma om fast arvode, arvodestak eller annat arvodesarrangemang.

 

I separat uppdragsmejl anges det timarvode som gäller för uppdraget. Timarvodet är detsamma oavsett vem på Bolaget som i uppdraget utfört åtgärd.

Vi äger rätt att löpande anmoda klienten att erlägga förskottsbetalning för täckande av arvode och utlägg. Vid utebliven förskottsbetalning har vi rätt att frånträda uppdraget.

Vi äger vidare rätt att fakturera löpande eller debitera klienten delarvode eller arvodesbelopp à conto.

När uppdraget avslutas slutfaktureras klient med avdrag för det klient erlagt tidigare enligt ovan. För det fall innestående klientmedel överstiger Bolagets fordran återbetalas överstigande del till klienten.

Vid utebliven betalning enligt ovan har vi rätt att frånträda uppdraget. Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635).

6. Konsultation per telefon eller mejl

Klienten erhåller en kostnadsfri konsultation per telefon eller mejl där vi bedömer klientens ärende. För rådgivning därutöver äger vi rätt att debitera klienten.

 

7. Handläggning

Vi accepterar klientens uppdrag som ett uppdrag för juristbyrån och inte för en enskild fysisk person.

För uppdragets handläggning utses en ansvarig jurist, men flera jurister kan komma att arbeta i uppdraget om detta bedöms lämpligt.

Även vid offentliga förordnande, kan substitution ske mellan juristbyråns jurister om så erfordras för att fullgöra uppdraget.

8. Klagomål

För det fall missnöje föreligger med anledning av uppdragets utförande eller debitering av Bolagets tjänster kontaktas verkställande direktör.

Skulle missnöje kvarstå efter sådan kontakt kan anmälan inges till behörig myndighet för tillsyn.

9. Ansvarsbegränsning

Bolaget ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Bolaget genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.

Om vi inte avtalat annat, är vi inte ansvariga gentemot er för fullständigheten eller riktigheten av den information som ni eller andra tillhandahållit oss i samband med vårt arbete och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än oss själva eller våra delägare eller personal.

 

Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni använt våra arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.

 

Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med belopp som ni kan erhålla under försäkring ni har tecknat eller annars omfattas av eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till.

 

Vi är inte ansvariga gentemot någon tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni eller tredje man använt våra arbetsresultat eller råd. Om vi på er begäran medger att en tredje man får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd eller om vi på er begäran ställer ut intyg eller utlåtande eller likande till en tredje man, ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller i övrigt påverkas till vår nackdel.

 

10. Tvistelösning

Tvist som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor, uppdraget eller våra arbetsresultat eller råd slutligt avgöras vid Stockholms tingsrätt, Sverige.

 

Vi har alltid rätt att driva in våra förfallna fordringar på er genom ansökan om betalningsföreläggande eller i allmän domstol. Vi har då rätt att väcka talan mot er antingen vid den domstol där ni har er hemvist eller där er tillhörig egendom finns eller vid Stockholms tingsrätt, Sverige.

 

11. Tillämplig lag

Dessa allmänna villkor och alla frågeställningar med anledning av dem, uppdraget eller våra arbetsresultat eller råd ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.

12. Ångerrätt

Vid uppdrag som antagits på distans eller utanför affärslokal har klienten ångerrätt enligt lag. Vid utövande av ångerrätt ska Oyal Juridik tydligt meddelas om klientens beslut inom 14 dagar från det att uppdragsavtalet ingicks. Standardformulär för utövande av ångerrätt finns hos Konsumentverket.

Allmänna villkor
bottom of page